B 1275, Palam Vihar, Gurgaon

B 1275, Palam Vihar, Gurgaon