F 197, Phase 2, New Palam Vihar, Gurgaon

F 197, Phase 2, New Palam Vihar, Gurgaon